Utsläppsminskning eller klimatkompensation? Båda!

Klimatomställningen är utan tvekan en av samhällets största utmaningar. Den kräver insatser från statligt håll, från företag och organisationer, men också från oss alla som individer. Alla kan och måste göra mer. På Stabelo ställer vi oss ständigt frågan:
Hur kan vi bidra till omställningen?

I det här inlägget vill vi gå igenom lite mer om vårt gröna arbete, särskilt varför och hur vi klimatkompenserar. Men låt oss först börja med lite bakgrund och förklara hur allt det här har med bolån att göra.

Kan ett bolån orsaka utsläpp av växthusgaser?

Stabelo redovisade redan 2019, som första svenska bolånegivare, klimatavtrycket från våra bolån. Dessa beräkningar har vi sedan dess fortsatt att göra årligen och redovisat för allmänheten. Men vad betyder det? Kan ett lån verkligen avge växthusgaser? Ja, på sätt och vis. Hur vi bor påverkar klimatet. Hur mycket energi vi använder i hushållet samt vilken typ av energiproduktion som är kopplad till elförbrukning och hur uppvärmning av det enskilda hushållet påverkar klimatavtrycket kopplat till en bostad.

Generellt sett varierar utsläppen beroende på vilken del av Sverige man bor, om man bor i lägenhet eller villa, hushållets storlek med mera. Utsläppen från svenska bostäder har dock minskat kraftigt sedan 1990-talet, främst på grund av att användningen av olja för uppvärmning har fasats ut. Men boendet står fortfarande för omkring 10 procent av den genomsnittliga svenskens totala klimatpåverkan om man tittar på bostadens uppvärmning och elförbrukning. Det blir mer om man räknar med annan typ av förbrukning, som vatten och sophämtning. Skulle man dessutom räkna med utsläppen från byggnation, underhåll och rivning av bostaden, det som ibland kallas livscykelanalys, så tillkommer ytterligare utsläpp från bland annat produktion av byggmaterial. Enligt Boverket kan upp till 50 % av utsläppen från bostaden kopplas till bygfasen.

Jämfört med andra länder är bostädernas utsläpp av växthusgaser förhållandevis låga i Sverige, trots att energiförbrukningen är ganska hög. Detta beror på att en stor andel av elen och uppvärmningen idag kommer från förnybara energikällor och kärnkraft. Det pågår dock en starkt ökande elektrifiering av samhället, framför allt av industri och transporter, vilket ökar det totala elbehovet. Denna utveckling kan i sin tur komma att påverka tillgängligheten på fossilfria energikällor för bostäder i framtiden.

Eftersom bolånet möjliggör boendet och därmed utsläpp från uppvärmning och elförbrukning, så borde den del av boendet som är finansierat med bolån alltså också belastas med motsvarande andel av utsläppet av växthusgaser. Det är denna del av utsläppen Stabelo nu väljer att kompensera för. Tillsammans med experter från FCG (Financial Compliance Group) har Stabelo räknat fram att utsläppen från elförbrukning och uppvärmning av våra kunders boende, i förhållande till belåning, uppgick till knappt 4 700 ton under 2021. Som jämförelse ”kostar” det ett ton utsläpp per person att flyga enkel resa Stockholm-New York.

Hur kan man minska klimatavtrycket från sitt boende?

Särskilt som villaägare finns det mycket man kan göra för att minska sitt klimatavtryck. Att till exempel installera bergvärme kan leda till energibesparingar på över 60%. Många villor har också gynnsamma förhållanden för att installera solceller på taket som kan leda till kännbara besparingar på din elräkning - samtidigt som du minskar utsläppet av växthusgaser. Exempel på mindre investeringar som också gör skillnad är isolering av fönster och byte av glödlampor till LED. Som bolånekund hos Stabelo har du tillgång till gröna rabatter på tilläggslån ämnade att finansiera många olika typer av investeringar för att energieffektivisera en bostad. Läs mer hur du kan finansiera energieffektivisering av din bostad med våra Gröna tilläggslån.

Kan vi göra mer än att minska utsläppen på hemmaplan?

På Stabelo arbetar vi långsiktigt med att utveckla vårt gröna erbjudande. Även om vi ger incitament till våra kunder att effektivisera energianvändningen i sitt boende så kommer det i praktiken ta tid att genomföra dessa åtgärder. Dessutom kommer långt ifrån alla bostäder att ha möjligheten att uppnå en bättre energieffektivitet på grund av respektive bostads unika förutsättningar och begränsningar. Klimatavtrycket kommer alltså förhoppningsvis fortsätta minska, men riskerar att inte minska i den takt som behövs för klimatomställningen.  

Så frågan återstår: Hur ska vi hantera de utsläpp som kvarstår? Hade Stabelo haft en annan verksamhet, till exempel tillverkningsindustri, så hade EU-regleringar krävt att vi deltog i systemet för utsläppsrätter. I det systemet, som är en så kallad ”cap and trade”-marknad, sätts de totala tillåtna utsläppen i förväg på ett sätt som begränsar den globala uppvärmningen enligt Parisöverenskommelsen (”cap”). Utsläppsrätter delas ut eller auktioneras ut till reglerade företag och organisationer utifrån deras uppskattade behov och därefter kan de handlas på en börs (”trade”). På så sätt ser marknaden till att den som mest kostnadseffektivt kan minska sina utsläpp belönas. EU har faktiskt världens hittills mest omfattande system för handel med utsläppsrätter, men liknande system finns även i vissa delstater i USA, Australien och Nya Zeeland samt några andra länder.  

Men Stabelo är inte verksamt inom tillverkningsindustrin och bolåneverksamhet tillhör inte de sektorer som regleras inom EU:s system för utsläppsrätter. Så hur ska företag som Stabelo göra för att kompensera för sina utsläpp?

Klimatkompensering via den frivilliga marknaden

Utöver de reglerade systemen för utsläppsrätter finns en frivillig och standardiserad marknad för klimatkompensation där man kan köpa reduktionsenheter som vardera motsvarar ett ton koldioxid. För köparen är det ett sätt att kompensera för utsläpp av växthusgaser. Men vem säljer dessa reduktionsenheter?  

Vem som helst kan vara säljare som genom olika projekt kan åstadkomma och enligt strikt kontrollerade standarder påvisa antingen upptag av koldioxid från atmosfären eller undvikande av ytterligare utsläpp av växthusgaser. Köpta reduktionsenheter ”termineras” sedan och registreras på så sätt som förbrukade i centrala register efter att projekt och reduktionsenheter har granskats av oberoende ackrediteringsinstitut. Det gör att andra köpare inte kan köpa samma reduktionsenheter. På så sätt förnyas efterfrågan på nya satsningar.  

Projekten varierar från skogsplantering och förhindrad avskogning till utbyggnad av förnybar energiproduktion. Men gemensamt för alla projekt är s.k. additionalitet, vilket betyder att de inte kunnat genomföras utan den finansieringskälla som försäljningen av reduktionsenheter innebär.  

Stabelo har i samarbetemed South Pole, som är en marknadsledande aktör och expert inom klimatkompensation, tagit fram tre internationella projekt som tillsammans representerar olika geografier och tekniker för utsläppsreducering. Den här videon från South Pole förklarar hur klimatkompensering fungerar.

Tre projekt med certifierad klimatnytta

Låt oss introducera de tre projekt vi valt att finansiera! 

Det första projektet handlar om utbyggnad av vattenkraft i Indonesien för att undvika att billigare kolkraft byggs och på så sätt undviks framtida utsläpp. Genom certifiering av Verified Carbon Standard/Verra så tillser projektet att andra hållbarhetsmål iakttas, till exempel biologisk mångfald och att arbetstillfällen skapas.
Läs mer om projektet Musi River Hydro Indonesia

Vårt andra projekt i södra Amazonas handlar om att undvika avverkning av regnskog med hög biologisk mångfald. Liksom projektet i Indonesien är detta certifierat enligt Verified Carbon Standard, men även enligt Social Carbon. Det ser till att växthusgaser fortsätter att absorberas men även att biologisk mångfald skyddas, att långsiktiga jobb skapas och att kunskap sprids om hur man bäst tar tillvara på regnskogens unika värden.
Läs mer om projektet South Amazon Forest Protection

Det tredje projektet finns i Bulgarien. Idag produceras där pappersmassa som till stor del använder fossila bränslen. Genom att ta vara på restavfall från produktionen av pappersmassa kan verksamheten i stället drivas förnybart. Certifiering genom Gold Standard säkrar inte bara att utsläpp av växthusgaser undviks utan även att arbetstillfällen skapas och kompetensutveckling bedrivs.
Läs mer om projektet Svilosa Biomass

Klimatkompensation - inte ett substitut för att minska utsläpp

Debatten om klimatomställningen har ibland varit kritisk till användningen av klimatkompensation, eftersom den riskerar att överskugga vikten av att minska bruttoutsläppen. Stabelo håller med om att utsläppsreducering är den allra viktigaste åtgärden och har i vårt produkterbjudande gröna bolån för att åstadkomma just detta.

Men vi måste också ständigt ställa oss frågan: Kan vi göra mer? Med den klimatnytta som kan skapas av att finansiera dessa tre projekt i Indonesien, Brasilien och Bulgarien så kan vi faktiskt det. Så låt oss göra det - och framöver se hur vi ytterligare kan utveckla vårt gröna arbete!

Med gröna hälsningar

/Hampus Brodén
VD Stabelo Group AB

2022-02-18

Tillbaka till bloggen