Boprisindikator

Stabelos boprisindikator ger en framåtblickande signal gällande svenska bostadsprisers utveckling. Boprisindikatorn består av tre olika komponenter: aktiemarknadens utveckling för bolag beroende av svensk privatkonsumtion, förändringen i utbud på bostäder samt säsongmönster. Alla tre har historiskt gett viss vägledning för vart bostadspriserna är på väg i närtid.

Sammanfattning för boprisindikatorn - november 2023

Efter ett halvår av positiva framåtblickande indikatorer i bostadsmarknaden verkar nu prisutvecklingen ha nått ett vägskäl. Stabelos boprisindikator tappar fart, utbudsutvecklingen står och väger och lägenhetspriser visar på större svaghet än vad som är typiskt för säsongen.

Det är för tidigt att säga om det innebär att priserna vänder ner innan de permanent vänder upp, men tydligt är att riskerna på nedsidan har ökat.

Boprisindikatorn - november 2023

Stabelos boprisindikator (läs mer om indikatorn på slutet om du är nyfiken på hur den fungerar) kan fluktuera mellan månader så vi vill inte läsa in alltför mycket i de sista två månadernas negativa ”metkrok”. Som dock framgår av grafen nedan så skulle en fortsatt nedgång innebära att den positiva trenden från december förra året bryts. Vi kommer följa de närmsta veckornas indikatorutveckling med lite extra stort intresse.

Årstillväxt i utbud och pris på svenska bostäder

En annan indikator som brukar skvallra i förväg om vart bostadspriserna är på väg är årstillväxten i utbud på bostäder. Som framgår nedan så indikerade även utbudstillväxten att prisfallet skulle avta efter december förra året. Sedan några veckor tillbaka så har dock tillväxten i utbud på bostäder planat ut och visar om något en tendens att öka något. Det bådar i så fall inte heller gott för bostadspriser i närtid.

Prisutveckling relativt normala säsongsmönster

En ytterligare indikator som vi brukar snegla på för att få en bild av den rådande styrkan i bostadsmarknaden är prisutvecklingen relativt normala säsongsmönster. Om man tittar på prisutvecklingen i småhus- och lägenhetspriser i år (röd kurva nedan) jämfört med tidigare år så känns utveckling hittills under 2023 relativt stabil.

Vi kan dock konstatera att om vi tittar på den säsongsmässiga månatliga prisutvecklingen bostäder brukar uppvisa så här års så framstår framförallt lägenhetsprisutvecklingen (höger graf nedan) som accelererat svag.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att indikatorerna går från att vara över lag positiva i oktober till att för tillfället snarar vara neutrala till något negativa.


Se andra boprisindikatorer
Boprisindikatorn februari 2024
Boprisindikatorn januari 2024
Boprisindikatorn november 2023

Har du frågor om våra bolån?