Boprisindikatorn

Stabelos boprisindikator ger en framåtblickande signal gällande svenska bostadsprisers utveckling. Boprisindikatorn består av tre olika komponenter: aktiemarknadens utveckling för bolag beroende av svensk privatkonsumtion, förändringen i utbud på bostäder samt säsongmönster. Alla tre har historiskt gett viss vägledning för vart bostadspriserna är på väg i närtid.

Sammanfattning för boprisindikatorn - januari 2024

Boprisindikatorn visade under andra halvan 2023 en positiv trend men tappade fart och vände något ner i november. Nu pekar Stabelos aktiemarknadsindikator tydligt uppåt, utbudsindikatorn är något nedåt och säsongsindikatorn neutral. Sammantaget så visar de olika indikatorerna en neutral utveckling av bostadspriser i början av 2024.

Aktiemarknaden som indikator för bostadspriser

Det finns en stark korrelation mellan privatkonsumtion och bostadspriser. Stabelo har gjort en portfölj med aktier i svenska bolag som är beroende av privatkonsumtion. Eftersom aktier handlas varje dag och priserna reagerar snabbt på nya ekonomiska förutsättningar så har portföljen historisk sett varit ledande för vart bostadspriserna tar vägen.

Indikatorn vek nedåt något under november vilket fick oss att hålla andan lite och fråga oss om återhämtningen i tillväxttalen från början av 2023 nu var på väg att avstanna. Vi kan nu i början av 2024 dock konstatera att tillväxten på bostadspriser fortsätter att hämta sig OCH att indikatorn har återgått till att peka på en fortsatt positiv utveckling i närtid.

Årstillväxt i utbud och pris på svenska bostäder

En annan indikator som brukar skvallra i förväg om vart bostadspriserna är på väg är årstillväxten i utbud på bostäder. Som framgår nedan så indikerade utbudstillväxten, precis som indikatorn för aktiemarknaden, att prisfallet skulle avta efter december förra året. Så blev också fallet. Vad som dock har hänt sedan november 2023 är att utbudet av bostäder till försäljning har börjat öka igen. Därmed så målar ”utbudsindikatorn” en mindre ljus bild för bostadspriserna 2024 än vad Stabelos ”aktiemarknadsindikator” gör.

Utveckling bostadspriser relativt normala säsongsmönster

En ytterligare indikator som vi brukar snegla på för att få en bild av bostadspriser och den rådande styrkan i bostadsmarknaden är prisutvecklingen relativt normala säsongsmönster. Om man tittar på utvecklingen av bostadspriser för småhus- och lägenhetspriser i år (röd kurva nedan) jämfört med tidigare år så känns utveckling under 2023 relativt stabil.

Vi kan dock konstatera att om vi tittar på den säsongsmässiga månatliga utvecklingen för bostadspriser brukar uppvisa så här års så framstår framför allt lägenhetsprisutvecklingen (höger graf nedan) som något svagare än normalt för säsongen. Det sagt så har avvikelsen från normal säsongsmässighet minskat de senaste månaderna.

Vad gäller husprisutvecklingen så var den i december helt i linje med historiska decembermånader. Vi är därmed lockade att påstå att ”säsongsmässighetsindikatorn” ser ljus ut nu och ger en relativt neutral indikation rörande vart bostadspriserna kan vara på väg i närtid.

Sammanfattning bostadspriser 2024

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att indikatorerna går från att vara lite svaga i november till att för tillfället snarar vara neutrala. Detta då Stabelos egen aktiemarknadsindikator pekar otvetydigt upp samtidigt som utbudsindikatorn visar på svaghet och säsongsindikatorn är neutral.


Se andra boprisindikatorer
Boprisindikatorn februari 2024
Boprisindikatorn januari 2024
Boprisindikatorn november 2023

Har du frågor om våra bolån?