Boprisindikatorn

Stabelos boprisindikator ger en framåtblickande signal gällande svenska bostadsprisers utveckling. Boprisindikatorn består av tre olika komponenter: aktiemarknadens utveckling för bolag beroende av svensk privatkonsumtion, förändringen i utbud på bostäder samt säsongmönster. Alla tre har historiskt gett viss vägledning för vart bostadspriserna är på väg i närtid.

Sammanfattning för boprisindikatorn - februari 2024

Boprisindikatorn visade under andra halvan 2023 en positiv trend men tappade fart och vände något ner i slutet på året. Nu pekar Stabelos aktiemarknadsindikator tydligt uppåt, utbudsindikatorn visar svaghet och säsongsindikatorn är neutral. Sammantaget så visar de olika indikatorerna en neutral mot positiv utveckling av bostadspriser i början av 2024.

Aktiemarknaden som indikator för bostadspriser

Det finns en stark korrelation mellan privatkonsumtion och bostadspriser. Stabelo har gjort en portfölj med aktier i svenska bolag som är beroende av privatkonsumtion. Eftersom aktier handlas varje dag och priserna reagerar snabbt på nya ekonomiska förutsättningar så har portföljen historisk sett varit ledande för vart bostadspriserna tar vägen.

Stabelos aktiemarknadsbaserade boprisindikator vek nedåt något under november vilket fick oss att hålla andan och fråga oss om återhämtningen i tillväxttalen från början av 2023 nu var på väg att avstanna. Vi kan nu i början av 2024 dock konstatera att tillväxten av bostadspriser fortsätter att hämta sig OCH att Stabelos boprisindikator har återgått till att peka på en fortsatt positiv utveckling av bostadspriser i närtid.  

Årstillväxt i utbud och pris på svenska bostäder

En annan indikator som brukar skvallra i förväg om vart bostadspriserna är på väg är årstillväxten i utbud på bostäder. Som framgår nedan så indikerade utbudstillväxten, precis som Stabelos aktieportfölj, att prisfallet skulle avta efter december förra året. Så blev också fallet. Vad som dock hänt sedan november 2023 är att utbudet av bostäder till försäljning började öka igen. Därmed målade ”utbudsindikatorn” en mindre ljus bild än vad Stabelos boprisindikator gjorde precis i början av året. Vi kan dock identifiera en ”metkrok” i utbudskurvan nu som pekar åt ett lite positivare håll för bostadspriser precis som Stabelos aktiemarknadsbaserade boprisindikator.

Utveckling bostadspriser relativt normala säsongsmönster

En ytterligare indikator som vi brukar titta på för att få en bild av den rådande styrkan i bostadsmarknaden är prisutvecklingen relativt normala säsongsmönster. Om vi tittar på prisutvecklingen i småhus- och lägenhetspriser i år (röd kurva nedan) jämfört med tidigare år så känns utveckling så här i början av 2024 relativt stabil.

Vi kan dock konstatera att om vi tittar på den säsongsmässiga månatliga prisutvecklingen bostäder brukar uppvisa så här års så framstår husprisutvecklingen (vänster graf nedan) som något svagare än normalt för säsongen. Vi är därmed lockade att påstå att ”säsongsmässighetsindikatorn” just nu ger en relativt neutral indikation rörande vart bostadspriserna kan vara på väg i närtid.

Bonusindikator - inköp av kapitalvaror

En indikator som historiskt har korrelerat ganska starkt med bostadspriser är hushållens planer på att köpa kapitalvaror. Detta är en fråga som Konjunkturinstitutet ställer på månadsbasis och som framgår i grafen nedan så har även den indikatorn studsat upp ganska ordentligt.

Sammanfattning bostadspriser 2024

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att indikatorerna går från att vara lite svaga i november till att för tillfället snarare vara neutrala. Detta då Stabelos egen boprisindikator pekar otvetydigt upp samtidigt som utbudsindikatorn visar på svaghet och säsongsindikatorn är neutral.


Se tidigare boprisindikatorer
Boprisindikatorn februari 2024
Boprisindikatorn januari 2024

Boprisindikatorn november 2023

Har du frågor om våra bolån?