Bostadsrättslagen – detta behöver du veta som bostadsrättsägare

Bostadsrättslagen är en lagstiftning som reglerar förhållandet mellan bostadsrättsföreningar och dess medlemmar. För dig som funderar på att köpa en bostadsrätt eller redan är bostadsrättsägare, är det viktigt att förstå hur denna lag påverkar dig och ditt boende. Vi går igenom vad du behöver veta om bostadsrättslagen.

Vad är bostadsrättslagen?

Bostadsrättslagen (BRL) är den lag som styr alla aspekter av bostadsrätter i Sverige. Den omfattar regler om hur bostadsrättsföreningar ska bildas och drivas, samt medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Lagen är utformad för att skydda både föreningens och medlemmarnas intressen, och säkerställa att bostadsrättsboendet fungerar smidigt och rättvist.

Viktiga punkter i bostadsrättslagen

Föreningens bildande och stadgar: för att en bostadsrättsförening ska vara laglig måste den registreras hos Bolagsverket. Föreningen måste ha stadgar som beskriver hur verksamheten ska bedrivas, inklusive regler för medlemskap och styrelsens ansvar.

Medlemskap: när du köper en bostadsrätt blir du medlem i bostadsrättsföreningen. Medlemskapet innebär att du får nyttja en specifik lägenhet och har rätt att delta i föreningens beslut genom årsstämman. Som medlem är du också skyldig att följa föreningens stadgar och betala månadsavgiften.

Årsstämma och styrelse: årsstämman är föreningens högsta beslutande organ där medlemmarna röstar om viktiga frågor som budget, underhåll och val av styrelse. Styrelsen, som väljs av medlemmarna, ansvarar för den dagliga driften av föreningen och beslutar om frågor som rör fastigheten och ekonomin.

Ekonomi och underhåll: föreningens ekonomi bygger på medlemmarnas månadsavgifter som används för drift och underhåll av fastigheten. Bostadsrättslagen kräver att föreningen håller en god ekonomisk ställning och har en långsiktig underhållsplan. Som medlem kan du påverka budgeten och underhållsplanen genom att delta i årsstämman.

Överlåtelse och pantsättning: vid försäljning av en bostadsrätt måste överlåtelsen godkännas av föreningen. Bostadsrättslagen reglerar också hur pantsättning (belåning av bostadsrätten) ska ske.  

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Nya regler från och med 2023

Från och med den 1 januari 2023 trädde nya regler i bostadsrättslagen i kraft, vilka syftar till att stärka skyddet för bostadsrättshavare och säkerställa en mer transparent och rättvis hantering inom bostadsrättsföreningar. Här är några av de viktigaste förändringarna:

Renoveringsregler: Strängare krav på att få styrelsens godkännande för vissa renoveringar i lägenheten. Detta säkerställer att inga oönskade eller skadliga förändringar genomförs utan noggrant övervägande.

Förverkandegrund: Styrelsen har nu möjlighet att förverka bostadsrätten vid olovliga ändringar eller användning av bostaden som strider mot föreningens stadgar. Detta ökar skyddet mot olovliga och potentiellt skadliga aktiviteter.

Upplåtelseavtal: Krav på skriftligt undertecknande och detaljerad specificering av alla utrymmen som ingår i bostadsrätten. Detta minskar risken för missförstånd och konflikter kring vilka delar av fastigheten som ingår.

Mäklarens objektsbeskrivning: Måste nu inkludera uppgifter om nettoskulden samt alla upplåtna utrymmen. Detta ger potentiella köpare en tydligare bild av föreningens ekonomiska ställning och de faktiska förhållandena i bostaden.

Årsredovisning: Nya krav på att inkludera kassaflödesanalys och nyckeltal i föreningens årsredovisning. Detta ökar transparensen och gör det lättare för medlemmar att förstå föreningens ekonomiska situation.

Rösträtt: Principen om en röst per medlem stärks, vilket innebär att alla medlemmar har lika mycket att säga till om vid föreningsstämmor. Detta främjar demokrati och rättvisa inom föreningen.

Dina rättigheter som bostadsrättshavare

Som bostadsrättshavare har du rätt att nyttja din lägenhet på det sätt som anges i föreningens stadgar. Du har också rätt till insyn i föreningens ekonomi och verksamhet, och kan påverka beslut genom att delta i årsstämman. Vid större renoveringar eller förändringar av fastigheten har du rätt att bli informerad och i vissa fall påverka besluten.

Dina skyldigheter som bostadsrättshavare

Med medlemskapet följer också skyldigheter. Du måste följa föreningens stadgar och beslut, betala månadsavgiften i tid, och bidra till fastighetens skötsel. Om du inte uppfyller dina skyldigheter kan föreningen, i allvarliga fall, säga upp ditt medlemskap.

Uppdaterat: 2024-06-13

Av: Stabelo bolåneteam