Överlåtelsebesiktning

Uppdaterat: 2023-10-25

Av: Stabelo bolåneteam

Överlåtelsebesiktning – så fungerar en husbesiktning

Denna sida gäller besiktning av hus, läs om undersökningsplikt av bostadsrätt.

Med en överlåtelsebesiktning får du koll på husets skick och slipper tråkiga överraskningar. Det finns inget krav att du måste anlita en professionell besiktningsman men du har krav på att noggrant undersöka huset innan köpet och utan att vara kunnig inom byggnation och konstruktion är det svårt att göra en noggrann undersökning. Här går vi igenom viktiga aspekter att tänka på när det gäller överlåtelsebesiktningar, inklusive varför de är så betydelsefulla och hur du kan dra nytta av säljarens eventuella besiktning.

Ett gult hus

Varför är överlåtelsebesiktning viktig?

En överlåtelsebesiktning är en viktig del av din köpprocess. Den hjälper dig att uppfylla ditt lagliga krav att noggrant undersöka huset. Det är ditt ansvar som köpare att identifiera eventuella problem med huset innan du skriver under köpekontraktet.

Vissa fel och brister som till exempel mögel eller fukt kan vara svårt att upptäcka själv. Besiktningsmannen kan både hitta fel och ge råd vad som kan komma att behöva bytas i framtiden.

Säljarens överlåtelsebesiktning

Det är vanligt att säljaren har gjort en överlåtelsebesiktning redan innan visningen. Det är ofta en fördel både för säljare och köpare. Säljaren får en underhållsplan och får veta vad som kan åtgärdas innan försäljningen. Det kan även ses som en kvalitetsstämpel i annonsen och köpare uppskattar ofta att det redan finns en besiktning.

Att säljaren har gjort en överlåtelsebeskriktning ger också för köparen en ökad insyn i husets skick och underlättar förhandlingsprocessen.

Hitta rätt besiktningsman

Det är viktigt att välja en certifierad besiktningsman med pålitlig erfarenhet. Överlåtelsebesiktning är en viktig del av ditt köp, och en kvalificerad besiktningsman har nödvändig kompetens för att utföra en noggrann och opartisk inspektion. Säkerställ att du klart förstår omfattningen av besiktningsmannens uppdrag genom att noggrant granska det skriftliga avtalet.

Vad kostar en överlåtelsebesiktning?

Priset på en överlåtelsebesiktning varierar mellan 10 000 kr – 15 000 kr och ibland mer. Det kan skilja sig åt beroende hur stort huset är, vad som ingår och vart huset ligger. Det är den som begär besiktning som betalar för den. Så om säljaren vill göra en besiktning betalar säljaren och om köparen vill göra en besiktning så betalar köparen.

Vad inkluderas i en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning inkluderar normalt en visuell granskning av fastighetens skick vid försäljningstillfället. Detta omfattar tak, väggar, golv, fasader, våtutrymmen och grundkonstruktion.

Besiktningsmannen använder sina sinnen, inklusive syn, lukt och hörsel, för att identifiera eventuella problem. Det är dock viktigt att notera att vissa aspekter, som el-, vatten- och värmeinstallationer, kan kräva särskilda specialistbesiktningar.

I vissa fall kan du behöva ta in ytterligare en besiktningsman för att få en heltäckande bedömning för elsystem, ventilation, värme, avloppssystem och andra komplexa installationer. Detta är särskilt viktigt om du köper ett äldre hus eller misstänker att det finns specifika problemområden.

Hur påverkar överlåtelsebesiktningsresultatet köpet?

Resultaten från överlåtelsebesiktningen kan påverka köpet avsevärt. Om det upptäcks allvarliga fel och brister kan du som köpare använda detta som underlag för prisförhandlingar eller till och med överväga att dra tillbaka ditt bud. Å andra sidan ger en positiv besiktning dig trygghet i ditt köpbeslut och försäkrar dig om att säljaren har levt upp till sina åtaganden.

Dolda fel

Ett dolt fel är en brist i en fastighet som köparen inte rimligen borde ha upptäckt vid vanlig överlåtelsebesiktning före köpet. Säljaren är ansvarig för sådana fel, oavsett om de kände till dem eller inte. För att klassificeras som ett dolt fel måste det ha funnits vid köptillfället, vara svårt att upptäcka utan att göra större ingrepp i fastigheten och inte kunnat förväntats. Eventuella följdskador som uppstår till följd av det ursprungliga felet omfattas inte av säljarens ansvar, om de inte existerade vid köpet.

Köparens förväntningar vid köpet påverkas av flera faktorer, inklusive köpeskillingens storlek, byggnadens ålder, anläggningarnas ålder, husets läge och byggnadsnormer när fastigheten byggdes. Dessa faktorer avgör om ett fel betraktas som dolt eller inte.

Till exempel, om marken sluttar mot byggnaden, kan köparen förvänta sig vissa fuktskador. Exempel på dolda fel inkluderar skadedjur, fuktskador, mögel, läckage, konstruktionsfel, dräneringsproblem, elfel och brister i ventilationen. Säljaren ansvarar för att åtgärda sådana fel, även om de inte var medvetna om dem när fastigheten såldes.

Läs mer om viktiga saker att tänka på när du köper hus.

Guider bostadsköp

Bolåneämnen