Ränteskillnadsersättning

Datum: 2023-10-25

Av: Stabelo bolåneteam

Ränteskillnadsersättning – så räknas den ut

Ränteskillnadsersättning är den kostnad en långivare kan ta ut om du löser ett bundet bolån i förtid. Kostnaden påverkas av ditt lånebelopp, hur långt det är kvar på bindningstiden, vilken ränta du har och den aktuella räntan på bostadsobligationer.

Lägenheter längst vatten

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är den ersättning som banken har rätt att ta ut om du väljer att lösa ditt bolån med bunden ränta innan bindningstiden har löpt ut. Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning och baseras inte på exakta kostnader för banken. Den syftar till att täcka bankens förlorade ränteintäkter för att du löser lånet i förtid.

Tänk på följande

  1. Du kan inte prognostisera en framtida ränteskillnadsersättning, eftersom beräkningen bygger på dagliga ränteförändringar.
  2. Om jämförelseräntan är lägre än din ränta, måste du betala ränteskillnadsersättning. Om den är lika med eller högre än din ränta så behöver du inte betala någon ersättning.

Hur beräknas ränteskillnadsersättningen?

Beräkningen av ränteskillnadsersättningen involverar flera steg. Först och främst fastställs en jämförelseränta. Denna jämförelseränta består av dagsaktuella räntor på bostadsobligationer, plus ett påslag på 1 procent. Påslaget är ett konsumentskydd som är utformat för att göra ränteskillnadsersättningen mer förmånlig för dig som låntagare.

När jämförelseräntan är fastställd används den för att göra en nuvärdesberäkning. Denna beräkning tar hänsyn till alla betalningar, inklusive räntor och amorteringar, som du skulle ha gjort fram till den dag bindningstiden upphör.  

Dessutom omvandlas skulden du skulle ha haft när räntebindningen upphör, om du inte hade förtidslöst lånet, till ett nuvärde. När dessa nuvärden är klara, dras skuldbeloppet den dag du löser lånet från summan, och resultatet är ränteskillnadsersättningen.

Det kan vara svårt att själv räkna ut ränteskillnadsersättningen. Konsumenternas har ett verktyg som är lätt att använda. Hos dem kan du se aktuell jämförelseränta. Du kan även kontakta din långivare för en exakt summa.  

När behöver du betala ränteskillnadsersättning?

Du måste betala ränteskillnadsersättning om du löser ditt bundna bolån i förtid eller om du gör extra amorteringar på lånet under bindningstiden. Även om du väljer att binda om lånet innan den gamla bindningstiden har gått ut, kan ränteskillnadsersättning krävas. Du behöver dock inte betala ränteskillnadsersättning om ditt lån är bundet med en tremånaders bindningstid eller om du löser lånet vid en villkorsändringsdag när bindningstiden går ut.

Ränteskillnadsersättning är avdragsgill

Ränteskillnadsersättningen är likt andra räntekostnader avdragsgill i deklarationen. Läs mer om ränteavdrag.

Guider bostadsköp

Bolåneämnen