Servitut – har fastigheten du ska köpa servitut?

Servitut innebär att en fastighet har rätt att använda en del av en annan fastighet. Om en bostad du ska köpa har ett servitut är det viktigt att undersöka vad det innebär. Vi går igenom hur det fungerar och vad som är viktigt att titta på när du ska köpa en bostad med servitut.

Vad är servitut?

Servitut är en juridisk rättighet som tillåter en fastighetsägare att använda en del av en annan fastighet för ett specifikt ändamål. Det kan exempelvis handla om rätten att använda en väg, dra vattenledningar eller ha tillgång till bryggor. Servitutet kan vara förmånligt för den ena fastigheten (den härskande fastigheten) och en belastning för den andra (den tjänande fastigheten).  

Servitut är kopplat till själva fastigheten, inte den som äger fastigheten. Om du köper en fastighet som är belastad med servitut så kommer det alltså att vara kvar.  

Olika typer av servitut

Avtalsservitut: Skapas genom ett avtal mellan fastighetsägarna och registreras hos Lantmäteriet. Avtalsservitut kan vara flexibla och skräddarsydda för specifika behov, men kräver noggrann utformning för att undvika framtida tvister.

Officialservitut: Bildas genom ett myndighetsbeslut, ofta av Lantmäteriet, och är vanligtvis nödvändiga för att säkerställa viktiga funktioner, såsom väg- eller ledningsdragningar. Officialservitut är mer permanenta och svårare att förändra än avtalsservitut.

Praktiska exempel på servitut

Vägservitut: Om din fastighet ligger bakom en annan fastighet kan du ha rätt att använda en privat väg som går över grannens mark. Detta kan vara avgörande för tillgången till din bostad.

Vatten- och avloppsservitut: För fastigheter på landsbygden kan det vara nödvändigt att dra vatten- och avloppsledningar över grannens mark. Detta servitut säkerställer att du har tillgång till nödvändiga infrastrukturtjänster.

Bryggservitut: Om du äger en fastighet vid vattnet kan ett servitut ge dig rätt att använda en brygga som ligger på grannens mark.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Vad bör du tänka på vid köp av bostad?

När du köper en bostad är det viktigt att undersöka om fastigheten är belastad med eller har fördel av något servitut. Detta kan påverka både värdet på fastigheten och dina framtida planer för användning av marken. Du kan få informationen från Lantmäteriet. Här är några viktiga punkter att överväga:

Kontrollera servitutets innehåll och omfattning: Ta reda på exakt vad servitutet innebär. Har du rätt att använda en väg eller annan resurs? Vilka skyldigheter har du gentemot den tjänande fastigheten? Det är viktigt att förstå alla villkor och begränsningar för att undvika överraskningar.

Undersök servitutets varaktighet: Vissa servitut kan vara tidsbegränsade medan andra gäller tills vidare. Det är viktigt att veta hur länge du kan förvänta dig att ha rättigheten eller skyldigheten. Fråga säljaren eller kontrollera fastighetsregistret för att få klarhet i detta.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser: Servitut kan medföra kostnader, till exempel underhåll av en väg eller ersättning till den tjänande fastigheten. Det kan även finnas juridiska konsekvenser om servitutet inte följs. Var medveten om eventuella ekonomiska bördor och juridiska risker.

Vanliga frågor om servitut

Kan jag ändra ett befintligt servitut?
Ändringar i servitut kräver vanligtvis samtycke från alla berörda parter och kan behöva registreras hos Lantmäteriet. I vissa fall kan en juridisk prövning vara nödvändig.  

Vad händer om jag bryter mot ett servitut?
Brott mot servitutets villkor kan leda till rättsliga tvister och ekonomiska påföljder. Det är viktigt att noggrant följa alla regler och förpliktelser som servitutet innebär.  

Vad är skillnaden mellan positivt och negativt servitut?
Ett positivt servitut innebär att den härskande fastigheten får använda den tjänande fastigheten på ett visst sätt, till exempel att använda en väg. Ett negativt servitut innebär att den tjänande fastigheten begränsas från att göra något, till exempel att inte bygga högre än en viss höjd som skulle blockera utsikten för den härskande fastigheten.

Hur upptäcker jag om en fastighet har servitut?
Information om servitut finns i fastighetsregistret, som administreras av Lantmäteriet. Vid en fastighetsaffär är det viktigt att genomföra en noggrann undersökning och begära utdrag ur fastighetsregistret för att få reda på eventuella servitut.  

Uppdaterat: 2024-06-13

Av: Stabelo bolåneteam